Frequently Asked Questions

Wiele przedsiębiorstw współpracuje lub jest podwykonawcami spółek, które już teraz mają obowiązek raportowania ESG, który uwzględnia raportowanie śladu węglowego na poziomie Scope 3 (całego łańcucha dostaw). W związku z tym podwykonawcy, którzy nie są w stanie udokumentować swojego śladu węglowego, tracą zlecenia na rzecz podmiotów posiadających raporty ESG. Czyli posiadanie Raportu i Strategii ESG ma bezpośredni wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa.

 •  Od 1 stycznia 2024 r. – duże spółki interesu publicznego (zatrudniające powyżej 500 pracowników) są już objęte dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej. Dotyczy sprawozdań finansowych za rok 2024, składanych w roku 2025.
 • Od 1 stycznia 2025 r. – duże przedsiębiorstwa, które obecnie nie podlegają dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej ale spełniają dwa z trzech parametrów: 
  1. ponad 250 pracowników 
  2. 40 mln EUR obrotów
  3. 20 mln EUR całkowitych aktywów
  Mają obowiązek złożyć sprawozdanie niefinansowe za rok obrotowy 2025, składane w 2026 r.
 •  Od 1 stycznia 2026 r. – MŚP i inne przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, obejmujące rok obrotowy 2026, składane w 2027 r. MŚP mogą odroczyć raportowanie ESG do 2028 r.

Raportowanie niefinansowe jest już wymogiem wśród instytucji finansowych. Może to oznaczać brak możliwości uzyskania kredytów, gorsze warunki finansowania oraz wycofanie się inwestorów. Jednocześnie brak raportu ESG może spowodować mniejsze zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych obniżenie wartości akcji spółki co bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe.

Zgodnie z art. 28 a CSRD Państwa członkowskie mają ustanowić przepisy krajowe, na podstawie których będzie możliwe nakładanie sankcji za niestosowanie się do obowiązków wynikających z dyrektywy, chyba że, naruszenia objęte dyrektywą CSRD podlegają sankcjom na gruncie prawa krajowego, wówczas państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niewprowadzaniu przepisów dotyczących kar administracyjnych w przypadku naruszeń, które podlegają już krajowemu prawu karnemu. W takim przypadku informują Komisję o właściwych przepisach prawa karnego. Weryfikacją i nadzorem nad wykonaniem zobowiązań CSRD zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Obowiązek regulacyjny będzie dotyczyć większości przedsiębiorców już od 2025 roku. Rozpoczęcie przygotowawcze jest konieczne ponieważ proces zbierania danych i zmiany procesów biznesowych jest czasochłonne. W momencie kiedy raport będzie podlegał audytowi, przedsiębiorstwo ma obowiązek zgromadzić wszystkie dane, wdrożyć procesy biznesowe, aby zapewnić właściwe wykonanie raportu. Wielu przedsiębiorców zwraca uwagę na złożoność raportów ESG i konieczność transformacji ESG przedsiębiorstwa. Tak więc należy podjąć działania niezwłocznie, aby raporty ESG mogły zostać wykonane z należytą starannością i jakością.

Wymagania CSRD dotyczą wszystkich podmiotów bez względu na wyniki skonsolidowane grupy kapitałowej. Wobec czego jeśli którykolwiek podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej spełnia wymagania raportowania CSRD, wówczas, podmiot ten jest zobligowany do przygotowania raportu ESG.

Przepisy związane z dyrektywą CSRD przewidują taki scenariusz. Dzięki przygotowanym ułatwieniom, nie jest konieczne przygotowanie indywidualnych raportów dla każdej spółki córki, która spełnia wymagania CSRD. Przepisy dopuszczają przygotowanie skonsolidowanego raportu ESG na poziomie grupy kapitałowej, co jest znaczącym ułatwieniem dla wielu Przedsiębiorstw.